Konferencja

 

 

Koło Doktorantów Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu

Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Joachima Lelewela UP w Krakowie

Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej im. dra Jana Bednarskiego w Nowym Targu

 

serdecznie zapraszają na

 

 nowytarg n

 

 

Honorowy Patronat:

dr hab. Adrienne Körmendy Konsul Generalny Węgier w Krakowie

Ivan Škorupa Konsul Generalny Republiki Słowacji w Krakowie

 

9-10 marca 2015 r.

Bursa Gimnazjalna im. dra Jana Bednarskiego

Ul. Nadwodnia 5 w Nowym Targu

 

 

 

Program:

 

9 marca 2015 (poniedziałek)

 

10.00-10.20 – Uroczyste otwarcie

 

Panel inauguracyjny

10.20-10.40 – dr hab. Jerzy M. Roszkowski, (Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem), Wzajemne relacje oraz przenikanie wpływów kulturowych między szlachtą polską i węgierską do XX w.

 

10.40-11.00 – prof. dr hab. Mariusz Wołos (UP Kraków), Polacy i Węgrzy w XIX i XX w. O niełatwych kontaktach dwóch „bratanków” – wprowadzenie do problemu.

 

11.00-11.20 – dr Martin Garek (Trnavská univerzita v Trnave), Slovensko – poľské vzťahy v rokoch 1918 -1920.

 

11.20-11.40 – dr Łukasz Lewkowicz (UMCS Lublin), Koncepcja federacji środkowoeuropejskiej w myśli politycznej Milana Hodžy.

 

11.40-12.00 – przerwa kawowa

 

Panel I

 

12.00-12.20 – Wioleta Dudzik (UP Kraków), Węgry w kronice Galla Anonima.

 

12.20-12.40 – Paulina Kus (UP Kraków), Kazimierz i Klara. XIV wieczny skandal.

 

12.40-13.00 – Bartosz Wachulec, Karolina Nowacka (UP Kraków), Wojna polsko - węgierska 1471 – 1474.

 

13.00-13.20 – mgr Przemysław Jędrzejewski (UP Kraków/PTH), Między habsburskimi a zapolyańskimi Węgrami. Polskie sądy rozjemcze w sporze o Koronę św. Stefana w latach 30. XVI w.

 

13:20-13:40 - mgr Bronisław Chowaniec –Lejczyk (UJ Kraków), Wpływ Krakowa na kulturę baroku określony na wybranych przykładach duchowieństwa Spisza i Orawy.

 

13.40-14.10 – dyskusja

 

14.10-15.00 – przerwa obiadowa

 

Panel II

 

15.00-15.20 – Mgr Tamás Barta (Uniwersytet imienia Loránda Eötvösa, Budapest), Dyplomacja Ferenca Rákócziego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w czasie wielkiej wojny północnej.

 

15.20-15.40 - mgr Monika Bizoňová (Prešovská univerzita v Prešove), Piaristi v stredoeurópskom priestore a ich pôsobenie v Podolínci v 17. - 18. storočí.

 

15.40-16.00 – mgr Krzysztof Kloc (UP Kraków), Michał Sokolnicki a "sprawa polska" w polityce węgierskiej podczas I wojny światowej.

 

16.00-16.20 – mgr Gabriel Szuster (UP Kraków/PTH), Ksiądz Wincenty Danek – twórca polskiej parafii w Budapeszcie.

 

16.20-17:00 – dyskusja i podsumowanie pierwszego dnia obrad.

 

 

 

10 marca 2015 (wtorek)

 

Panel III

 

9.30-9.50 – mgr Luciána Hoptová (Prešovská univerzita v Prešove), Reflexia životaná narodnostných menšín na poľskom územína stránkach vybraných slovenských periodík

 

9.50-10.10 – mgr Łukasz Wiater (TPO/PTH), Recepcja stosunków polsko-węgiersko-słowackich w okresie kształtowania się ładu wersalskiego w publicystyce ks. Ferdynanda Machaya – starszego.

 

10:10-10.30 – Michaela Beňová (Trnavská univerzitavTrnave), Slovenská otázka v Poľsku a koncepcia „Trete jEurópy”

 

10.30-10.50 – Natalia Gabryś (UP Kraków), Stosunki polsko-węgierskie po konferencji monachijskiej.

 

10.50-11.10 – Przemysław Lisowski (UP Kraków), Zajęcie Spiszu i Orawy przez Wojsko Polskie w 1938 r. w świetle ówczesnej prasy.

 

11.10-11.40 – dyskusja.

 

11.40-12.00 – przerwa kawowa.

 

Panel IV

 

12.00-12.20 – mgr Robert Kowalski (UR/PTH), Antypolska kampania propagandowa na Słowacji w czasie prac komisji delimitacyjnej jesienią 1938 r.

 

12.20-12.40 – mgr Marek Skawiński (PTH), Granica polsko-słowacka 1938–39 w ujęciu etnicznym i funkcjonalnym

 

12.40-13.00 – mgr Elżbieta Łukuś (PTH), Wpływy węgierskie w kulturze ludowej, sztuce i architekturze Zamagórza Spiskiego.

 

13.00-13.20 – Paweł Klęk (UP Kraków), Trzeci agresor. Słowacja w 1939 roku.

13.20-13.40 – mgr Eduard Laincz (Ľubovnianske múzeum – hrad Stará Ľubovňa), Život na slovensko-poľskom po hraničí v rokoch 1939-1943 (so zameraním na inkorporované územie severnéh Spiša)

 

13.40-14.00 – dyskusja.

 

14.00-15.00 – przerwa obiadowa.

 

Panel V

 

15.00-15.20 – Halina Kumur (UP Kraków) Polscy uchodźcy na Węgrzech w latach 1939-1945.

 

15.20-15.40 – Tomasz Szygulski (UP Kraków), Życie polityczne i kulturalne polskich uchodźców na Węgrzech w świetle "Tygodnika Polskiego. Materiałów Obozowych" 1943-1944.

 

15.40-16.00– mgr Krzysztof Śmigielski (UP Kraków), Goralenvolk, zdrada czy może konieczność?

 

16.00-16.20 – Kamil Stasiak (UP Kraków), Straty lotnictwa zaopatrującego polskie podziemie nad terytorium Węgier.

 

16.20-16.40 – Magdalena Woszczek, Monika Tomczyk (UP Kraków), Węgrzy w powstańczej Warszawie.

 

16.40 -17.20 – dyskusja i podsumowanie obrad.

 

PARTNER:

Węgierski Instytut Kultury w Warszawie - Varsói Magyar Kulturális Intézet

 

PATRONAT MEDIALNY:

 

 

"Tygodnik Podhalański", www.podhaleregion.pl, TVPodhale