Konferencja w Katowicach

Konferencja naukowa

 

 Polsko-węgierska konferencja naukowa w Katowicach

PROGRAM

 

29 marca 2012

9.00-9.30 Powitanie uczestników konferencji:

Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

Dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie dr János Tischler

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego

Prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz

Panel I: OD WERSALU I TRIANON DO POCZDAMU.

DYLEMATY POLSKIEJ I WĘGIERSKIEJ POLITYKI NARODOWOŚCIOWEJ

Moderator: Prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego

w Katowicach)

9.30-10.00

Spojrzenie w przeszłość polsko-węgierską

Prof. dr hab. Stanisław A. Sroka (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

w Krakowie)

10.20.-11.00

Polacy i Węgrzy u progu nowej epoki w 1918 roku

Dr Tadeusz Kopyś (Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)

Dr Miklós Zeidler (Katedra Nowożytnej i Współczesnej Historii Węgier Uniwersytetu

im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie)

11.00-11.40

Problemy narodowościowe Polski i Węgier u progu niepodległości

Dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego

w Katowicach)

Dr Mariann Nagy (Katedra Historii Nowożytnej Uniwersytetu w Peczu)

11.40-12.00 Dyskusja

14.00-14.40

Polska i węgierska dyplomacja wobec planów niemieckich w Europie

rof. dr hab. Maciej Koźmiński (Collegium Civitas, Warszawa)

Prof. Pál Pritz (Katedra Nowożytnej i Współczesnej Historii Węgier Uniwersytetu

im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie)

15.00-15.40

Niemiecka polityka narodowościowa i rasowa w Polsce i na Węgrzech

podczas II wojny światowej

Dr Mirosław Sikora (Instytut Pamięci Narodowej, Katowice)

Dr Tibor Dömötörfi (Instytut Historyczny Centrum Badawczego Nauk Humanistycznych

Węgierskiej Akademii Nauk, Budapeszt)

15.40-16.30 Dyskusja kończąca i podsumowanie I Panelu

19.00-20.30

Koncert w Akademii Muzycznej w Katowicach

30 marca 2012

Panel II: INTERNACJONALIZM CZY NACJONALIZM? PROBLEMY POLSKICH

I WĘGIERSKICH KOMUNISTÓW PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Moderator: Dr János Tischler (Węgierski Instytut Kultury w Warszawie)

09.00-09.40

Kościoły w Polsce i na Węgrzech wobec komunizmu w okresie stalinizmu

1948-1956

Dr Adam Dziurok (Instytut Pamięci Narodowej, Katowice; Instytut Nauk Historycznych

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)

Dr Csaba Szabó (wicederektor ds. naukowych Collegium Hungaricum w Wiedniu,

Dyrektor Węgierskiego Instytutu Historycznego w Wiedniu)

09.40-10.20

Żydowska mniejszość wyznaniowa czy narodowa? Dylematy władzy komunistycznej

w Polsce i na Węgrzech po II wojnie światowej

Dr Aleksandra Namysło (Instytut Pamięci Narodowej, Katowice)

Prof. György Haraszti (Katedra Historii Ogólnokrajowej Uczelni Kształcenia

Rabinów-Uniwersytetu Studiów Judaistycznych, Budapeszt)

10.20-10.40 Dyskusja

11.00-11.40

Pomiędzy ideologią a pragmatyzmem. Węgierscy i polscy komuniści wobec

problemów narodowościowych po II wojnie światowej

Dr hab. Krzysztof Nowak (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)

Prof. László Szarka (Instytut Historyczny Centrum Badawczego Nauk Humanistycznych

Węgierskiej Akademii Nauk, Budapeszt)

11.40-12.30 Dyskusja kończąca i podsumowanie II Panelu

 

Miejsce konferencji:
40-007 Katowice, ul. Bankowa 11, s. 142
Sala Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego

 

 Honorowy Patronat
Ewa Kopacz, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
László Kövér, Przewodniczący Węgierskiego Zgromadzenia Narodowego

 

Organizatorzy
Miasto Katowice
Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Węgierski Instytut Kultury w Warszawie